Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Porady budowlane>Kominek w domu jednorodzinnym

Kominek w domu jednorodzinnym

Drewno spalane w kominku jest materiałem odnawialnym, więc montaż kominka w istotny sposób obniży zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną podawane w świadectwie energetycznym. Jak duże będą to wartości zależy od procentowego udziału ogrzewania kominkowego w całym systemie ogrzewania.

Zainstalowany kominek musi spełniać wymogi określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.):

§ 132.1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.

2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych - pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej.
§ 140. 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.

2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266.

4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.

5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.
§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.
§ 150. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.

Planując montaż kominka warto przeanalizować także inne, często pojawiające się problemy:

 1. Sposób wykonania nawiewiu:

  Wymagana przepisami ilość powietrza do nawiania to 10m3/h na 1 kW nominalnej mocy kominka. Kominki z paleniskami zamkniętymi zużywają 50 - 150m3 powietrza na godzinę a do spalenia 1kg drewna potrzeba około 10m3 powietrza.

  Przy działaniu grawitacyjnym nawiewu trudno jest określić prędkość powietrza w przewodzie i w związku z tym, trudno jest określić dokładnie minimalny wymagany przekroju kanału.

  Orientacyjnie można przyjąć, że przez przewód nawiewny o przekroju okręgłym o średnicy 10cm, przy prędkości powietrza 1m/s w ciągu godziny dostarczymy ok. 28 m3 powietrza, a przybliżony przepływ powietrza przez nawiewiniki okienne wynosi 5 – 30m3/h.

  W praktyce najczęściej stosowane jest rozwiązanie z doprowadzeniem powietrza zewnętrznego pod kominek oddzielnym kanałem o efektywnym polu powierzchni kanału około 150 - 200cm2 netto (np. rura PCV o średnicy 150 - 200 mm). Nie należy pobierać powietrza do spalania z piwnicy, garażu lub kotłowni.

 2. Montaż kominka w pokoju dziennym połączonym z kuchnią wyposażoną w okap wyciągowy:

  Przepis zabrania stosowania mechanicznej wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin.

  Rozwiązaniem tego problemu może być wybór wkładu kominkowego wyposażonego w bezpośrednie doprowadzenie powietrza zewnętrznego do komory spalania.

 3. Współdziałanie kominka z zainstalowanym w domu systemem wentylacji mechanicznej i rekuperacją:

  Należy tu zwrócić uwagę na sposób dostarczania powietrza do spalania, współdziałanie grawitacyjnego odprowadzenia spalin oraz wymaganej przepisami odpowiedniej wentylacji z systemem rekuperacji.

pozostałe porady budowlane


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa