Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Porady budowlane>Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Budując dom na terenie nie uzbrojonym w sieć kanalizacji sanitarnej musimy wykonać bezoodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Decydując się na oczyszczalnię powinniśmy sprawdzić czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie znajdują się zapisy zakazujące lokalizacji tego typu obiektów na naszym terenie.

Rodzaj zastosowanej oczyszczalni zależy od :

  • wielkości działki
  • przepuszczalności gruntu
  • poziomu wód gruntowych (wymagane min.1,5m odległości od drenażu rozsączającego)
  • możliwości odprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych (rowu melioracyjnego, cieku wodnego)

Do wyboru mamy szereg możliwości:

  • oczyszczalnie z drenażem rozsączającym
  • oczyszczalnie z filtrem piaskowym
  • oczyszczalnie gruntowo-roślinne
  • oczyszczalnie ze złożem biologicznym
  • oczyszczalnie z osadem czynnym

Lokalizacja oczyszczalni musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.):

§ 31. 1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m

§ 36. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m,
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m,
2) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m,
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.

§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 38. Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że właściciele działek znajdujących się w promieniu 30 m zostaną uznani przez organ przeprowadzający postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego wraz oczyszczalnią ścieków z układem rozsączającym za strony postępowania i zostaną uprawnieni do wnoszenia uwag i oraz ewentualnego sprzeciwu.

Więcej informacji o oczyszczalniach:
http://www.przydomowe-oczyszczalnie.waw.pl

pozostałe porady budowlane


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa