Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Porady budowlane>Zmiany w projekcie budowlanym

Zmiany w projekcie budowlanym

Zakres możliwych do wprowadzenia zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym określa Prawo Budowlane (art. 36a).

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

  • zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne (ten zapis nie dotyczy zabudowy jednorodzinnej ponieważ nie ma obowiązku dostosowywania domów jednorodzinnych do potrzeb osób niepełnosprawnych)
  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

W praktyce oznacza to, że zmiany dotyczące: rozwiązań materiałowych, lokalizacji i wymiarów okien, układu ścian wewnętrznych są możliwe do wprowadzenia na etapie budowy, bez konieczności występowania o zmianę pozwolenia na budowę, natomiast podpiwniczenie budynku, zmiana kąta nachylenia dachu, podniesienie ścianki kolankowej, zmiana lokalizacji budynku na działce wymagają zmiany pozwolenia, które powinno się uzyskać przed wprowadzeniem tych zmian na budowie.

Wszystkie planowane zmiany powinniśmy konsultować z projektantem, który oceni czy będą możliwe do przeprowadzenia ze względów technicznych oraz prawnych.

Kierownik budowy jest obowiązany do umieszczania wpisów dotyczących wprowadzanych zmian w dzienniku budowy oraz do sporządzenia oświadczenia o wprowadzonych nieistotnych odstąpieniach od projektu budowlanego, które załącza przy zgłaszaniu zakończenia budowy. Oświadczenie to potwierdza swoim podpisem projektant.

pozostałe porady budowlane


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa