Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Dom ekologiczny>Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, to dokument, który opracowuje się dla istniejącego już budynku. Nie należy mylić jej z charakterystyką energetyczną opracowywaną na etapie przygotowania projektu budowlanego.

Prawo budowlane (art5 ust. 3-7) określa obowiązek dokonania „oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku,”dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, oraz w przypadku umów, na podstawie których następuje:

 • przeniesienie własności:
  1. budynku,
  2. lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
  3. będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo
 • zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
 • powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie wymagają budynki:

 1. podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 3. przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 4. niemieszkalne służących gospodarce rolnej;
 5. przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
 6. mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 7. wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Sposób opracowania świadectwa, oraz informacje jakie powinno zawierać został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

Przy opracowaniu świadectwa uwzględnia się dane klimatyczne dla konkretnej lokalizacji, usytuowanie elewacji budynku względem stron świata, faktyczne parametry przegród budowlanych, instalacji, sposobu ogrzewania oraz parametry użytkowe. Nie można więc opracować miarodajnego świadectwa energetycznego dla projektu typowego.

czytaj więcej o energooszczędnym domu


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa